Gratis advies van onze juristen 058 203 88 87

Algemene voorwaarden

Buuút met KvK nummer 71256776. De opdracht tot dienstverlening komt tot stand tussen de cliënt, de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zijnde Buuút. De toepasselijkheid van art.7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten......

Alle opdrachten worden  uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Buuút, niet tot een resultaatsverplichting.

De cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van al hetgeen aan Buuút toekomt.

Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar redelijk oordeel van de behandelend medewerker vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan.

Alle bedingen van deze voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van Buuút, haar medewerkers, alsmede overige personen die bij, voor of namens haar werkzaam zijn.

Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn elk gerechtigd om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit gelet op de omstandigheden onredelijk is.

Eventuele aansprakelijkheid beperkt zich tot het maximale bedrag gelijk aan het honorarium dat voor de behandeling van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening is gebracht.

Alle eventuele aanspraken van opdrachtgevers komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Buuút binnen 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Buuút is voor tekortkomingen van derden/hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of derden kan worden verhaald. Buuút is gemachtigd door cliënt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden/hulppersonen te aanvaarden.

De cliënt vrijwaart Buuút tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens Buuút

Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt honorarium verschuldigd, verschotten (zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, deurwaarderkosten), kosten van ingeschakelde derden, alsmede omzetbelasting. Als honorarium geldt  het schriftelijk overeengekomen tarief.

De cliënt is gehouden om desgevraagd aan Buuút een voorschot op de eindafrekening te voldoen dan wel aan Buuút nadere zekerheid te verschaffen, die tot nakoming van zijn bestaande en toekomstige financiële verplichtingen zal dienen.

Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is Buuút gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Buuút voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Reclames en aansprakelijkstellingen met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Buuút van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kan zijn, schriftelijk bij Buuút te zijn ingediend.

Betaling dient te geschieden in Euro’s  middels storting op de daartoe aangegeven rekening. Buuút is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten. Bij niet (volledige) betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en is handelsrente althans de wettelijke rente verschuldigd. De cliënt zal dan tevens gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Buuút is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-) contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Buuút is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen.

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Buuút na afleggen van het dossier gedurende 2 jaren worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Op de rechtsverhouding tussen Buuút en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, alleen de kantonrechter van de rechtbank Noord- Nederland locatie Leeuwarden is bevoegd kennis te namen van een eventueel geschil

Jurist

Specialisme: BKR registratie verwijderen

Wat onze klanten over ons zeggen

Heel snel en goed geholpen. Heel blij met het resultaat. Heel erg bedankt voor de goede service!
Mevr. Wiersma
Transparante informatie, komt afspraken na en houdt je op de hoogte. Na 1.5 week was alles al geregeld. Heel erg bedankt voor de goede service (Renske!!)
Mevr. Pattiapon

Onafhankelijke oogle reviews. Nu vrijblijvend advies aanvragen.

Kun je een auto leasen met een BKR registratie?

Uitleg over het leasen van een auto met een BKR registratie.

Verder lezen

Een advocaat inhuren om een BKR registratie te verwijderen

Uitleg over de voor en nadelen van het inhuren van een advocaat om uw BKR registratie te laten verwijderen.

Verder lezen

Geschillencommissie BKR

Uitleg over het Kifid, de geschillencommissie van het BKR. Hier kunt u terecht als de kredietverstrekker uw BKR registratie niet wil verwijderen.

Verder lezen